ירושלים
ירושלים - מבוא
תולדות ירושלים
ירושלים - בירת ישראל
  שמות לירושלים
מאפיינים ומגמות בהתפתחות ירושלים
המלחמה על ירושלים
לקסיקון ירושלים
ירושלים - הכותל המערבי
טיולים בירושלים
שירי ירושלים
צילומי אויר, מפות של ירושלים
מאגרי מידע על ירושלים
סרט ירושלים מרכז שלושת הדתות.
אגדות ירושלים
מראות ירושלים
שמות לירושלים   להדפסה

השם ירושלים מופיע בתנ"ך 669 פעמים לפי האגדה התמזגו בשם ירושלים המילים: יראה ושלם -(אברהם אבינו קרא לה יראה, כפי שמסופר בתורה: "ויקרא אברהם שם המקום ההוא היראה"
פירוש אחר לירושלים - ירושה לעולם (לישראל) תחילה נהגו לכתוב את השם ירושלים בשש אותיות - ירושלם" - כשגדלה והתרחבה העיר אמרו: נוסיף אות לשמה כי שבעה קנים במנורה, שבע חומות מקיפות את ירושלים. הוסיפו אות קטנה שהיא ראשית שמו של הבורא, ראשית שמו של ישראל וראשית שמה של ירושלים
.
לירושלים שמות וכינויים רבים - חלקם נובעים ממעמדה המיוחד של ירושלים בתולדות עמנו ומערכה הדתי
במסורת העם וחלקם נובעים ממצבה הגיאוגרפי של העיר אין עוד עיר שזכתה לשמות ולכינויים רבים כל כך - דבר זה משקף את חשיבותה של העיר בכל הדורות ואת מעמדה במסורת היהודית
השם ירושלים נמצא טבוע על ידית חרס, שנחשפה בירושלים הקדומה, בחפירות העופל, בגבול עיר דוד. בדופן מערה קדומה בשיפולי הרי יהודה נמצאה חרותה כתובת בה השם ירושלם   
1.     
כנויים ירושלים כפי שמופיעים בתנך
אבן-מעמסה זכריה, יב- 3
2.      אהליבה יחזקאל, כג- 4, פירוש רד''ק
3.      אור-העולם ילקוט שמעוני, תהילים – כג
4.      אם ילקוט שמעוני, דברים כג- 7
5.      אפרתה (תהילים, קלב-6, המדרש הגדול, ויגש מו, ח).
6.      אריאל (ישעיה, כו- 1)
7.      ארמון (ירמיה, ל- 18; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
8.      אשת נעורים (ישעיה, נו ; המדרש הגדול, מו, ח)
9.      בחורה (מל''א, יד- 21; אבות דרבי נתן ב, מג)
10.      בית אל (בראשית לה- 15)
11.      בירה (דה''א, כט, 1-19 ; ירושלמי, פסחים ז. ח; בבלי, יומא, ב, א)
12.      בית תפילה (ישעיה, נו- 7)
13.      במות (מיכה, א- 5)
14.      בעולה (ישעיה, סב, 4, אבות דרבי נתן לט)

15.      בעל המון (שיר השירים, ח- 11)
16.      בשן (תהילים, סח- 16, המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
17.      בתולה (ירמיה, לא- 4; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
18.      גבעת הלבונה (שיר השירים, ד- 6; המדרש הגדול, שם)
19.      גולה (ישעיה, מט, 21; המדרש הגדול, שם)
20.      גיא חזון (ישעיה, סה, 18)
21.      גילה (ישעיה, סה, 18)
22.      גלעד (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, שם)
23.      גן אלהים (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, שם)
24.      דלתות העמים (יחזקאל, כו- 2)
25.      דרושה (ישעיה, סב, 11-12)
26.      דרום (יחזקאל, כא- 2)
27.      ההר הטוב (דברים, ג- 25; ספרי פינחס, קלד)
28.      ה' יראה (בראשית, כב- 14)
29.      העיר (ירמיה מא- 4; לב- 24)
30.      ה' צדקנו (ירמיה ג- 16)
31.      הקריה (מל''א א 41-44)
32.      הראל (יחזקאל, מח- 35)
33.      הר גבוה (ישעיה, מ- 9; המדרש הגדול, שם)
34.      הר חמד (תהילים, סח- 17)
35.      הר מרום ישראל (יחזקאל, כ- 40)
36.      הר מועד (ישעיה, יד- 13)
37.      הר קודש (תהילים, מח, 2; יואל, ד- 17)
38.      הר שמה (יחזקאל, מח- 35; בבלי, בבא בתרא, כח-עב)
39.      חגוי הסלע (שיר השירים, ב- 14; זוהר, א פד-פה)
40.      חדרך (זכריה ט- 1; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
41.      חומות (ישעיה, נו- 5)
42.      חיים (ישעיה, ד- 3; יחזקאל, לב- 25; פרקי דרבי נתן (א) לד)
43.      חפציבה (ישעיה, סב- 4; אבות דרבי נתן (ב) לט)
44.      טבור הארץ (יחזקאל ה- 5, פירוש רש''י ועוד)

45.      יבוס (יהושע, יח- 28; ועוד)
46.      ידידות (ירמיה, יב- 7 תהילים, פד- 2)
47.      יושבת העמק (ירמיה, כא- 13)
48.      יער הבציר (זכריה, יא- 2; אבות דרבי נתן (א) ד (ב) ז; ילקוט שמעוני, ב, תקעה)
49.      יער הנגב (יחזקאל כא- 2)
50.      יפה נוף (תהילים, מח- 3)
51.      ירכתי צפון (תהילים, מח- 3)
52.      כלה (ישעיה, סא- 10)
53.      כלילת יופי (איכה, ב, 15; תהילים נ- 2)
54.      כסא ה' (ירמיה, ג- 17)
55.      כרמל (ישעיה, לב- 16)
56.      לבנון (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, ויגש)
57.      מגדל עדר (מיכה, ד- 8)
58.      מוראה (צפניה, ג- 1)
59.      מוריה (בראשית, כב- 12, המדרש הגדול, ויגש, מו-ח)
60.      מנוחה (דברים, יב- 9; תהילים קלב- 8; 13-14; תוספתא, זבחים יב; ועוד)
61.      מקדש (מדרש תלפיות, עמ' 251; ישעיה ד- 3)
62.      נוה שאנן (ישעיה, לג- 20)
63.      נחלה (דברים, יב- 9)
64.      נצח (דה''א, כט- 11; בבלי, ברכות, נח, א)
65.      סורה (ישעיה, מט- 21; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח)
66.      סף רעל (זכריה, יב- 2)
67.      עדן (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, ויגש מו, ח)
68.      עין העולם (בראשית רבה, סג, יד)
69.      עיר אלהים (תהילים, מו- 5; ועוד)
70.      עיר דוד (שמ, ב ה, 7-9)
71.      עיר האמת (זכריה, ח- 3)
72.      עיר הומיה (ישעיה, כב- 2)
73.      עיר היונה (צפניה, ג- 1)

74.      עיר הקודש (ישעיה, נב- 1; נחמיה, יא- 1)
75.      עיר הצדק (ישעיה, א- 26)
76.      עיר יהודה (מל''ב, יד- 20; דה''ב,כה- 25)
77.      עיר לא נעזבה (ישעיה, סב- 12)
78.      עיר עוז (ישעיה, כו- 1)
79.      עיר פרזות (זכריה, ב- 8)
80.      עיר קברות אבותי (נחמיה, ב- 5)
81.      עיר שחוברה לה יחדיו (תהילים, קכב 3)
82.      עיר של זהב (משנה, שבת ו, א)
83.      עקרה (ישעיה, נד- 1)
84.      צאן (יחזקאל, לו- 28)
85.      צואר (ישעיה, ח- 8; זוהר, א, וישלח)
86.      צור המישור (ירמיה, כא- 13)
87.      ציון (תהילים, פז, ב; ירושלמי ד, ב; ועוד)
88.      צלע האלף (יהושע, יח- 28; ספר זרובבל, בית המדרש ב, עמ' 57)
89.      קדוש ישראל (ישעיה, ס- 14)
90.      קריה נאמנה (ישעיה, ס- 14)
91.      קריה נשגבה (ישעיה, ס- 14)
92.      קריה עליזה (ישעיה, כב 2; לב- 13)
93.      קריה חנה דוד (ישעיה, כט- 1)
94.      קרית מועד (ישעיה, לג- 20)
95.      קרית מלכיאל (בשירו של רבי יעקב ספיר לכבוד משה מונטיפיורי ב- 1849)
96.      קרית מלך רב (תהילים, מח- 3)
97.      קרית משוש (ירמיה, מט- 25)
98.      קרתא דא שפירא (קריה של יופי- כינוי
שטבע המשורר ר' ישראל נג'ארה בשירו ''יה ריבון עלם עלמיא'' מהמאה השש-עשרה).
99.      קריתה מרדתא (עיר מרדנית- עזרא, ד- 12)
100.      רבתי בגויים (איכה, א- 1)
101.      רבתי עם (איכה, א- 1)
102.      שלם (בראשית, יד- 18; תהילים, עו- 3)
103.      שדי יער (תהילים, קלב- 6)
104.      שער בת רבים (שיר השירים, ז- 5)
105.      שרתי במדינות (איכה, א- 1)

מידע נוסף
מקור השם ''ירושלים'' ומשמעותו מתוך אתר אוניברסיטת ''בר אילן''
מקור השם ירושלים ומשמעותו  - יעקב קליין